Obavijest o pripajanju pod-fondova pod upravljanjem Društva InterCapital Smart i InterCapital Smart II pod-fonda InterCapital Income Plus pod-fondu

7. travnja 2017.

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. (dalje: Društvo) Vas ovim putem obavještava o provedbi postupka pripajanja InterCapital Smart te InterCapital Smart II pod-fonda InterCapital Income Plus pod-fondu, o razlozima pripajanja te o tijeku postupka pripajanja.


Datum pripajanja
Pripajanje će se izvršiti dana 15. svibnja 2017.
Opis postupka pripajanja
Pripajanje će se provesti prijenosom cjelokupne imovine, prava i obveza pod-fonda InterCapital Smart i InterCapital Smart II, kao fondova prenositelja, na InterCapital Income Plus pod-fond, kao fond preuzimatelj, bez provođenja likvidacije (pod)fondova prenositelja. Na dan provedbe pripajanja, vrijednost udjela u InterCapital Smart, InterCapital Smart II te InterCapital Income Plus pod-fondu prije pripajanja bit će jednaka vrijednosti udjela nakon provedbe postupka pripajanja. Prijenosom udjela u InterCapital Income Plus pod-fond imateljima udjela InterCapital Smart i InterCapital Smart II pod-fonda biti će dodijeljena klasa B udjela InterCapital Income Plus pod-fonda.
 
Razlozi
 
Osnovni razlog provedbe postupka pripajanja je smanjenje imovine InterCapital Smart i InterCapital Smart II pod-fonda uslijed čega je, uzimajući u obzir njihovu investicijsku strategiju, njihovo upravljanje postalo troškovno neučinkovito. Strategijom ulaganja InterCapital Smart te InterCapital Smart II pod-fonda predviđen je ciljani godišnji prinos u investicijskom ciklusu od 1,00%, uz zaštitu inicijalnog ulaganja. Uzimajući u obzir trenutne prinose na državni dug, značajan pad istog u proteklih godinu dana te buduća očekivanja, kao i pad imovine InterCapital Smart te InterCapital Smart II pod-fonda te fiksne troškove koji se dupliraju na dva pod-fonda sa sličnom strategijom ulaganja, ostvarivanje ciljanog prinosa uz zaštitu inicijalnog ulaganja, te ograničenja ulaganja koja ne dopuštaju sporednu dioničku izloženost postalo je teško dostižno. S obzirom da Društvo upravlja s još jednim posebnim pod-fondom čija su ograničenja ulaganja slična sa ograničenjima ulaganja InterCapital Smart te InterCapital Smart II pod-fonda, ali omogućuju klijentima potencijalno ostvarivanje dodatnog prinosa umjerenom izloženošću dioničkom tržištu, te čiji stupanj rizika ne odstupa od stupnja rizika fondova prenositelja, Uprava Društva je zbog troškovnih i prodajnih razloga, uvažavajući interese ulagatelja, donijela odluku o provedbi postupka pripajanja.
Odredbe Prospekta i pravila InterCapital Income Plus pod-fonda, poput načina poslovanja, strategije ulaganja, investicijskih ciljeva, upravljanja rizicima i slično, ostat će iste. Ulaganja InterCapital Smart i InterCapital Smart II pod-fonda  nisu u suprotnosti sa ograničenjima ulaganja InterCapital Income Plus pod-fonda, niti InterCapital Smart i InterCapital Smart II pod-fondovi sadrže imovinu koja Prospektom InterCapital Income Plus pod-fonda nije dozvoljena za ulaganje. 
Pojedinosti o obustavi trgovanja
Slijedom postupka provedbe pripajanja, udjelničari InterCapital Smart, InterCapital Smart II pod-fonda kao i udjelničari InterCapital Income Plus pod-fonda mogu zatražiti otkup svojih udjela ili zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu kojim Društvo upravlja, pri čemu Društvo neće obračunati izlaznu ni ulaznu naknadu.
5 (pet) radnih dana prije dana pripajanja, u razdoblju od 8. do 12. svibnja 2017. biti će obustavljeno izdavanje, otkup i zamjena udjela u svim navedenim pod-fondovima, te udjelničari istih svoje pravo na otkup udjela, odnosno zamjenu za udjele u drugom UCITS fondu pod upravljanjem Društva mogu iskoristiti do zaključno 5. svibnja 2017. bez naplate ulazne i/ili izlazne naknade.
Predaja zahtjeva, odnosno ostvarivanje ostalih prava imatelja udjela u InterCapital Income Plus pod-fondu bit će iznova omogućena prvi radni dan nakon provedenog pripajanja. Obavijest o provedbi pripajanja biti će također objavljena na web stranici Društva.
Dodatne informacije
Detaljnije obavijesti o postupku pripajanja udjelničari pod-fondova koji sudjeluju u ovom postupku pripajanja zaprimiti će putem redovne te putem elektroničke pošte.
Revizorska kuća Deloitte d.o.o. će revidirati postupak pripajanja i izraditi izvješće o pripajanju, dok je Addiko Bank d.d. kao depozitar pod-fondova već izradilo Mišljenje o pripajanju.
Od Društva pismenim putem možete zatražiti dostavu oba dokumenta na kućnu adresu ili putem elektroničke pošte
 
Sve dodatne informacije o pripajanju možete potražiti telefonskim putem na broj telefona +385 1 4825 932 te putem elektroničke pošte na adresu icam@intercapital.hr, a svi detalji i posebnosti pod-fonda InterCapital Income Plus pod-fonda navedeni su u Prospektu i dokumentu Ključni podaci za ulagatelje koji su dostupni su na web stranici Društva u dijelu FONDOVI.
 
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Hrvoje Čirjak
Član Uprave

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital